skip to Main Content

ANBI status

Stichting Kleynkoor Academy

RSIN: 8514.03.943
Adres: Westeinde 3 2201 HA Noordwijk
E-mail: info@kleynkoor.academy

1. De stichting heeft ten doel:

a. jongeren met een talent voor zang en muziek een opleiding te bieden die leidt tot ontwikkeling op muzikaal en cultureel gebied en waarbij het accent vooral ligt op de vocale ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is dat het samen zingen met anderen een bijdrage kan leveren aan de eigenwaarde van jongeren. Naast zang vormt ook de persoonlijke presentatie in termen van theatrale invulling en beweging een belangrijk onderdeel van de opleiding;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

audities waar aspirant-leden zich kunnen aanmelden als lid van het koor;
wekelijkse koorlessen;
het geven van concerten en voorstellingen uit diverse stijlperiodes;
het ontwikkelen van creativiteit in het samenstellen en organiseren van bijzondere muzikale programma’s en culturele activiteiten;
het uitnodigen van gastdocenten voor masterclasses op vocaal en theatraal gebied;
het organiseren van repetitieweekeinden en koorreizen;
het in contact brengen met hierop aansluitende vervolgopleidingen;
het stimuleren van individuele zang- en theaterlessen;
medewerking verlenen aan organisaties met vergelijkbare ideële doelstellingen, zoals bijvoorbeeld Kunstklank;
medewerking verlenen aan projecten in instellingen met een sociale doelstelling, zoals bijvoorbeeld verzorgings- en verpleeghuizen.

3. De bestuurssamenstelling

Voorzitter: Anne Cor Groeneveld
Penningmeester: Hans van der Hoeven
Secretaris: Theo van Duijn
De bestuursleden zijn onbezoldigd

Artistiek jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2017
Artistiek jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2016
Financiële jaarrekening 2015
Beleidsplan Stichting Kleynkoor Academy
Activiteiten 2014-2015
Jaarverslag 2015